sep
16
2020
Beide

Maatregelen prinsjesdag woningmarkt


Overzicht voorgenomen maatregelen (huur)woningmarkt

Tijdens Prinsjesdag presenteerde het kabinet haar plannen voor 2021. Wij hebben voor u de belangrijkste maatregelen voor u op een rij gezet.

Differentiatie overdrachtsbelasting

De overdrachtsbelasting op vastgoed wordt gedifferentieerd. Starters op de koopwoningmarkt worden vrijgesteld van overdrachtsbelasting en doorstromers blijven 2% betalen. Voor alle andere categorieën gaat een tarief van 8% gelden.

Er komen drie verschillende tarieven:

   Voor starters op de woningmarkt onder de 35 jaar wordt voorgesteld om een eenmalige vrijstelling van overdrachtsbelasting te introduceren.
   Het huidige tarief van 2% gaat alleen nog gelden voor natuurlijke personen die de verkregen woning als hoofdverblijf gaan gebruiken.
   Alle overige verkrijgingen worden vanaf 1 januari 2021 belast tegen het hogere algemene tarief. Het algemene tarief wordt verhoogd naar 8%. Het tarief gaat daardoor van 6% naar 8%. Dit betekent dat – naast de verkrijging van niet-woningen, zoals bedrijfspanden – ook verkrijgingen van woningen die niet, of slechts tijdelijk, als hoofdverblijf gaan worden gebruikt, worden belast tegen 8%. Hieronder valt bijvoorbeeld ook de verkrijging van een vakantiewoning, een woning die ouders kopen voor hun kind en verkrijgingen van woningen door niet-natuurlijke personen, zoals rechtspersonen, bijvoorbeeld particuliere beleggers en woningcorporaties.

  Box 3

  De vermogensrendementsheffing in box 3 wordt aangepast zodat met ingang van 2021 de belastingdruk op kleinere vermogens in box 3 daalt. Daarnaast wordt het belastingtarief in box 3 verhoogd naar 31%.

  Voorkomen van huisuitzettingen

  Het kabinet gaat in gesprek met verhuurderorganisaties – waaronder Vastgoed Belang – om huisuitzettingen door huurachterstand zo veel mogelijk te voorkomen.

  Woningbouwimpuls

  Het Kabinet zet in op meer en sneller bouwen en verduurzamen van de gebouwde omgeving door extra te investeren.

  Huurverlaging corporaties

  Huurders met een laag inkomen en een (voor dat inkomen) hoge huur woning in een corporatiewoning hebben recht op eenmalige huurverlaging.

  Tarief verhuurderheffing omlaag

  Om de verplichte huurverlaging door corporaties voor huurders met een laag inkomen te bekostigen verlaagt het kabinet het tarief van de verhuurderheffing per 1 januari 2021 van 0,562% in 2020 naar 0,526% in 2021.

  Wetsvoorstel excessief lenen

  Er wordt voorgesteld om bij aanmerkelijkbelanghouders die meer dan € 500.000 lenen bij hun vennootschap het meerdere per 1 januari 2023 te belasten als inkomen uit aanmerkelijk belang.

  Bron: Vastgoedbelang