Voorwaarden

Artikel 1: definities
A&N Vastgoed: A&N Vastgoed BV te Den Haag.
Opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon, die A&N Vastgoed een opdracht heeft verstrekt tot het bemiddelen bij het zoeken naar woonruimte of bedrijfsruimte.
Opdracht tot bemiddeling : Opdrachtgever geeft A&N Vastgoed opdracht om tegen betaling als tussenpersoon zich in te spannen een huurovereenkomst voor opdrachtgever geschikte woonruimte tot stand te brengen met een derde. A&N Vastgoed handelt enkel in het belang van de opdrachtgever en vraagt aan derde enkel toestemming voor het presenteren van woonruimte. A&N Vastgoed handelt niet in het belang van de verhuurder.

Artikel 2: Inhoud van de opdracht, werkzaamheden en werkwijze van A&N Vastgoed
1) De werkzaamheden van A&N Vastgoed  kunnen, al naar gelang de wensen van opdrachtgever en hetgeen partijen daarover bij de uitvoering van deze overeenkomst nader overeengekomen, bestaan uit onder meer de volgende onderdelen:

 • Inventariseren zoekprofiel -
 • Zoeken naar geschikte woonruimte
 • Bezichtigen
 • Voorlichting woonmarkt
 • Evaluatie bezichtiging
 • Samenstellen documenten en presenteren aan eigenaar, inspannen dat eigenaar het de huurder gunt
 • Namens opdrachtgever onderhandelen
 • Tot stand brengen overeenkomst
 • Informatie en toelichting overeenkomst
 • Zo nodig aanspreken van de verhuurder op nakoming verplichtingen
 • Regelen sleutels
 • Behulpzaam zijn bij nutsvoorzieningen

2) Hierbij behartigt A&N vastgoed enkel de belangen van de huurder.

3) Opdrachtgever is ervan op de hoogte dat A&N vastgoed toestemming heeft van diverse potentiele verhuurders op woonruimte te presenteren via diverse media.

4) Opdrachtgever verstrekt op eigen initiatief aan A&N Vastgoed alle informatie, gegevens en bescheiden die noodzakelijk zijn voor uitvoering van de opdracht van opdrachtgever, opdrachtgever staat in voor de juistheid hiervan

Artikel 3: Reserveringsovereenkomst
Zodra de keuze is gemaakt voor een bepaalde woonruimte, zullen partijen dit schriftelijk vastleggen in een door opdrachtgever te ondertekenen reserveringsovereenkomst.
Hierin staan vastgelegd:

 • Specificaties van de woning
 • Opdrachtgever zal na ondertekening een aanbetaling verrichten ter hoogte van een halve maand huur.
 • Na ondertekening reserveringsovereenkomst zal A&N Vastgoed opdrachtgever bij verhuurder presenteren
 • Wanneer de verhuurder bereid is opdrachtgever te aanvaarden als huurder, start de onderhandeling en zal de aanbetaling met het totaal verschuldigde bedrag (huur en borg) worden verrekend
 • Indien de verhuurder niet bereid is de opdrachtgever te aanvaarden als huurder, wordt het betaalde bedrag aan opdrachtgever gerestitueerd.

Indien opdrachtgever na ondertekening en aanbetaling om welke reden ook beslist het proces te annuleren, vindt geen restitutie plaats.

Artikel 4: vergoeding voor dienstverlening A&N Vastgoed
1) Voor de bemiddeling van woningen binnen ons eigen woningenbestand rekenen wij geen bemiddelingskosten.

2) Indien de bemiddeling leidt tot een huurovereenkomst tussen de opdrachtgever en de verhuurder, is de opdrachtgever een vergoeding verschuldigd aan A&N Vastgoed gelijk aan € 150,00 (incl. BTW). Hierna te noemen "administratiekosten". Deze administratiekosten worden geacht redelijk te zijn voor de werkzaamheden die A&N Vastgoed voor opdrachtgever ter uitvoering van deze overeenkomst verricht.

3) Opdrachtgever stemt ermee in de huur voor de eerste maand, de waarborgsom, de administratiekosten aan A&N Vastgoed te voldoen en de woonruimte pas te zullen betrekken nadat hij deze betalingen heeft gedaan.

Artikel 5: Inschrijving
De inschrijving is 1 jaar geldig vanaf de inschrijvingsdatum of tot een succesvolle bemiddeling heeft plaatsgevonden. De inschrijfkosten zijn € 25,-. Na ontvangst van het inschrijfgeld zullen wij uw inschrijfgegevens opnemen in ons bestand. Wanneer twee maanden na inschrijving geen inschrijfgeld is ontvangen worden de inschrijfgegevens vernietigd. Naar iedere kandidaat zal voor ondertekening van een huurovereenkomst een onderzoek inzake acceptatie worden ingesteld, waarbij naar solvabiliteit en woonbeschaving wordt gekeken. In bijzondere gevallen wordt eerst overleg met A&N Vastgoed gepleegd. Bijzondere gevallen kunnen reden zijn om een kandidaat voor een woning te weigeren.

Artikel 6: Aansprakelijkheid
A&N Vastgoed is niet aansprakelijk voor de huurprijs van het te huren object, deze is door eigenaar bepaald. Opdrachtgever en A&N Vastgoed beogen niet dat A&N Vastgoed door opdrachtgever is of zal worden gevolmachtigd om in zijn naam rechtshandelingen te verrichten of dat A&N Vastgoed uit hoofde van een lastgeving voor rekening van opdrachtgever rechtshandelingen verricht.

Al meer dan 20 jaar dé verhuur- en verkoopmakelaar van Den Haag en omgeving